Apple và Thách Thức của Chuyển Đổi từ Lightning sang USB-C

Apple sẽ không đề cập đến áp lực từ Ủy ban Châu Âu trong sự kiện ra mắt iPhone 15 lần tới, mặc dù việc này đã tạo nên nhiều thay đổi đáng chú ý trong sản phẩm của họ. Một trong những sự thay đổi lớn nhất trên dòng iPhone 15 sẽ là việc